Møde om fjernvarmeudrulning i Maglegårdskvarteret mandag den 23. maj 2022 kl. 17-18 på Mørkhøj Skole

Mødet var arrangeret af Søborgmagle og Grønnemosegård grundejerforeninger. Efter velkomst tog Frank G. Bennetsen, direktør for GGF (Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme) ordet og beskrev fjernvarmeudrulningen, efterfulgt af spørgsmål/svar.

Det er stadig planen at udrulle i hele kvarteret i 2024-2026. Der er et par andre store områder i Gladsaxe, som står før vores, så der er desværre mulighed for, at planen skrider – det blev dog ikke direkte nævnt. Til gengæld ligger vi i den nordlige ende af området, som stort set er begrænset mod nord af Gladsaxevej, mod vest af Høje Gladsaxe Vej, og mod syd og øst af Utterslev Mose. Se tegning nedenfor. Da udrulningen starter nordfra (her er tilslutningen til ”hovedrøret”), ligger Engkrogen godt til.

Hvad kan vi gøre for at fremskynde processen i vores område?

Umiddelbart ikke noget. Det er politisk bestemt, i hvilken rækkefølge de forskellige områder står for tur, og den rækkefølge kan vi ikke ændre. Men – ca. tre måneder før der planlægges arbejde i vores område, får grundejerne besked i E-boks med beskrivelse af, hvordan man melder sig til. GGF regner ikke med at få problemer med tilslutningen, men de kan lægge områder med mindre end 50% tilslutning ”på is” (min formulering). Dog har GGF forsyningspligt, dvs. vi har som grundejere krav på at få installeret fjernvarme på et tidspunkt, når det er teknisk muligt. For egen og de øvrige grundejeres skyld er det en god idé at tilmelde sig hurtigt, og helt sikkert inden den angivne frist, når underretningen er ankommet i E-boks.

Hvad sker der inde i huset, når jeg skal have fjernvarme?

GGF fører fjernvarmerør ind i huset, idet de som hovedregel benytter samme ”tracé” som naturgas-installationen. Inde i huset opsættes en varmeveksler, som fylder ca. det samme som et gasfyr. Gasfyr og den gamle ekspansionsbeholder/kedel nedtages og fjernes.

Jeg bruger gas til komfuret, kan jeg fortsætte med det?

Ja. Så skal du bare lade være med at afmelde gasforsyningen. Du vil så blot have en gasledning med måler (det har du nok i forvejen); fyr og kedel/ekspansionsbeholder fjernes.

Hvad koster installationen?

GGF tilbyder to modeller: Enten står GGF for alt, inkl. bortskaffelse af det gamle fyr og fremtidig udskiftning af den nedslidte varmeveksler efter ca. 20 år – det koster et årligt gebyr på ca. 2800 kr (det vides ikke, hvordan eller om dette beløb reguleres). Eller også anskaffer du selv varmeveksler mm. og får en VVS-montør til at montere, forbinde og sørge for godkendelser. I begge tilfælde er der ikke noget tilslutningsgebyr til GGF ved en ”standardinstallation”, altså en 1:1 udskiftning af et eksisterende fyr med en varmeveksler. Ifølge GGF vælger 98% model ”A” (GGF står for alt).

Hvad hvis jeg vil have varmeveksleren sat op et andet sted end gasfyret?

Så betaler du evt. meromkostning. Men du får ikke penge tilbage, hvis det bliver billigere end standard-installationen.

Hvad kommer fjernvarme til at koste om året?

Det kommer an på dit forbrug, og på fjernvarmens prisudvikling. I de seneste 10 år har fjernvarmeprisen bevæget sig svagt opad (nok tæt på de generelle prisstigninger), mens gaspriser og oliepriser har haft betydelige udsving. P.t. er gas væsentligt dyrere end fjernvarme, men for mindre end et halvt år siden var det omvendt.

Koster det mere at blive tilsluttet senere?

Nej. Ikke med mindre GGF ændrer priser. Som det er nu, kan man til enhver tid blive kunde på de samme betingelser, også flere år senere.

En stor del af fjernvarmen kommer fra forbrænding af affald – hvad nu, når vi sorterer mere?

Der er mange alternative fjernvarmekilder til affaldsforbrændingen. Lige nu anlægger GGF store varmtvandsbeholdere, hvor man kan oplagre vand opvarmet med billig el. Elpriserne er lave om natten og på de årstider, hvor der produceres megen vindenergi, og det opsamlede varme vand kan så sendes ud i rørene, når andre kilder er dyre. Desuden nævnte Frank Power-to-X, dvs omdannelse af ”grøn” el til andre energiformer som fx brint. Det er en del af rentabiliteten i disse projekter, at de kan afsætte overskudsvarmen til fjernvarme. Samme sag med CCS (Carbon Capture and Storage), hvor kuldioxid og andre kulstofforbindelser fanges og lagres. Endelig udgør ”anden spildvarme” en voksende kilde, den kunne fx inkludere virksomheders bidrag.

Jeg har anskaffet eller planlægger at anskaffe en varmepumpe – hvad med mig?

Du kan selv vælge, om du vil gå med på fjernvarme fra start, eller om du vil vælge at beholde varmepumpen og skifte senere.

Mit gasfyr/oliefyr/varmepumpe er tæt på at give op – hvad med mig?

GGF er begrænset af lovgivning med hensyn til, hvad de kan tilbyde. Men de kan rådgive mht. reparation, og de har kontakter til VVS-montører, som kan foretage levetidsforlængende reparationer.

Maglegårdskvarteret – plan for fjernvarme

(kilde: https://gentofte.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7c5b3a5571524ac6bb6754c9b7743609)