Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 4. og 17. september 2008

Til stede: Fra bestyrelsen –   Hanne (6), Kim (14), Anders (26), Ane (22)
Øvrige – Hans (3), Inga (32)

Dagsorden:
1. Nyt tag
2. Elkabler og fiberrør

Ad 1)
Emnet var sat på dagsordenen, idet det regner ind hos Hans i nr. 3. En vurdering har vist, at hullerne ikke kan repareres og at det er nødvendigt at udskifte taget inden vinteren. Hans har derfor bestilt et nyt tag. Arbejdet iværksættes medio september.

Hans fortalte, at det nye tag vil blive hævet med ca. 2,5 cm, idet der lægges undertag. Der lægges ikke yderligere isolering. Hans har valgt en teglsten, der i videst muligt omfang svarer til de originale. Mureren har oplyst, at teglene til en start vil være lysere, men at de med tiden falder ind med de øvrige huse.

Bestyrelsen vurderer, at Hans har valgt en fornuftig løsning på udskiftningen af taget. Bestyrelsen drøftede især overgangen mellem husene. Hans nævnte, at der er to muligheder. 1) Enten sænkes de to sidste rækker teglsten, så overgangen næppe ses eller 2) Der laves en lodret overgang med mørtel til naboens tag. Den førstnævnte løsning indebærer, at beboere ved udskiftning af eget tag, skal genrejse to rækker teglsten hos naboens tag, såfremt det er udskiftet. Bestyrelsen ønsker ikke, at naboer skal bekoste reparationer og have bøvl med tagarbejder på hinandens tage. Derfor har bestyrelsen anbefalet, at nye tage afsluttes med en lodret overgang til naboen.

På førstkommende generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at foreningens medlemmer godkender løsningen og samtidig forpligter sig til at fremtidige udskiftninger at tage foregår på samme vis. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen fremsende den godkendte løsning til kommunen til endelig godkendelse.

Vedlagt er en folder fra kommunen om udskiftning af rækkehustage.   I øvrigt har rækkehusene på Laugaards Allé 50 og 60 fået nyt tag. Begge har hævet taget med 2,5 cm. og valgt en tegl, der ligger tæt op af den originale. Det ene hus har lavet en overgang med sænkede tegl mod naboen. Det andet har lavet en lodret overgang.

Ad 2)
I forbindelse med den kommende nedgravning af elkabler lægges et fiberkabel i vejen. De beboere, der ønsker tilslutning til fiberkablet, skal herefter selv bekoste dette.

Bestyrelsen drøftede et forslag om, at det i lighed med antennekablet var en ide at lægge fiberkablet på loftet. Dermed ville det blive billigere for de enkelte husstande at tilslutte sig kablet. Bestyrelsen frafaldt forslaget med den begrundelse, at det i forbindelse med byggeri af hemse er et problem med kabler mellem rækkehusene. Ved ændringer i tilslutningen er det også rart, ikke at skulle involvere naboerne.